Friday, March 26 2010 מחאה שבועית בשייח’ ג’ראח

כבכל יום שישי ממשיכים פעילי תעאיוש להשתתף בהפגנות השבועיות בשיח ג’ראח. למרות ניסיונות המשטרה להגביל את המחאה למתחם מבודד ומרוחק, מדי שבוע מצליחים הפעילים להעביר חלק משמרות מחאה אל תוך מתחם הבתים שנגזלו מבעליהם הפלסטינים ונמסרו לידי מתנחלים. ביום שישי האחרון, 26.3.2010, הצליחה קבוצה של כחמישים פעילים לקיים במקביל להפגנה השבועית גם משמרת מחאה ליד מלון שפרד, שם אושר לאחרונה לעמותות מתנחלים להתחיל בבניה עבור יהודית בלב שיח ג’ראח הפלסטינית, בניגוד לחוק הבינלאומי ולמרות התנגדות חריפה של הקהילה הבינלאומית לפעולות חד-צדדיות כאלה שמטרתן מניעת פתרון הוגן לסכסוך במזרח ירושלים. כן הצליחו הפעילים לקיים משמרת מחאה בתוך מתחם הבתים שנגזלו, בסמוך לקבר שמעון הצדיק שבו מתרכזים מדי שבוע, באישור המשטרה, מאות אנשי ימין, וממנו הם נוהגים לצאת עם סיום תפילת יום השישי לפרעות ברכוש פלסטיני בשכונה ובסביבתה.

עם סיום ההפגנות נשארת קבוצת פעילים בשכונה כדי לתעד ולמנוע תקיפות אלה.

לקראת חג הפסח אנו צופים עלייה ברמת האלימות של המתנחלים שהוציאו קריאה לביקורי המונים בשכונה. לפיכך אנו מקיימים נוכחות רצופה של פעילים בשכונה במהלך כל החג. לצורך כך אנו זקוקים לפעילים רבים ככל האפשר.