Saturday, March 26 2011 מעצר של 16 פעילים

השבועות האחרונים עומדים בסימן שיתוף פעולה הדוק מתמיד בין המתנחלים לצבא. בכל רחבי הגדה התרחשו תקיפות אלימות, ירי, ונדליזם, וזריעת בהלה.
תקיפה אלימה התרחשה בכפר טוואנה בדרום הר חברון: ב-21 במארס נדקר במקום מחמוד עוואד על ידי רעול פנים מהמאחז חוות מעון, פונה לבית חולים ועבר ניתוח.
מזה שנים מפר הצבא את התחייבותו בפני בית המשפט העליון להבטיח לחקלאים הפלסטינים גישה לאדמותיהם. די בנוכחות של מתנחלים בודדים בשטח כדי לספק למפקדים תירוץ להוציא צו שטח צבאי סגור. סגירת השטח פירושה סגירה של שטחי מרעה ושדות בפני הפלסטינים, לעיתים לתקופות ארוכות. אובדן שטחים אלה מהווה פגיעה קשה בפרנסתם השברירית ממילא של פלסטינים באזורים דוגמת דרום הר חברון. לאחרונה הודיע המנהל האזרחי כי אין בכוונתו לטפל בפלישות של מתנחלים לאדמות פרטיות של פלסטינים משמעות ההודעה ברורה: שידור מסר גלוי למתנחלים כי האדמות הפלסטיניות הן הפקר, ושהם רשאים לעשות בהן ככל העולה על דעתם.

בתגובה לעליית המדרגה הזו קיימו פעילי תעאיוש וסולידיורת שייח’ ג’ראח פעולת מחאה והזדהות בדרום הר חברון בשבת בבוקר.

לאחר שהצבא ניסה לחסום את דרכנו, הגענו לבסוף לח’רבת טובא. זהו כפר זעיר, שבדומה למרבית הח’ירבות בדרום הר חברון, על כל האוהלים והמבנים האחרים בו מרחפת סכנת הריסה.
לאחר שיחה עם תושבי טובא התחלנו לצעוד לכיוון טוואנה. בדרך, ליד חוות מעון נתקלנו בחיילים רבים, החיילים היו מלווים הפעם בשוטרי יס”מ חמי מזג ואלימים. החיילים הודיעו לחלק מהפעילים, אך לא לכולם, שהאזור הוכרז כשטח צבאי סגור.

השוטרים החלו במעצרים באופן כמעט מיידי, ועצרו 16 פעילים ופעילות. המעצרים היו אלימים וכוחניים. חלק מהפעילים הוכו ורובם נאזקו. בו בזמן, לא עשו החיילים והשוטרים דבר כדי לאכוף את השטח הצבאי הסגור על מתנחלי חוות מעון שנעו בשטח באין מפריע. כאשר נשאל אחד מקציני המשטרה מדוע הוא אינו עונד תג זיהוי, הוא החליט להאשים את הפעיל ששאל את השאלה בתקיפה השוטרים לקחו את מצלמתו של אחד הפעילים. כאשר המצלמה הוחזרה, התברר שהמשטרה מחקה את רוב החומר מאותה פעילות. נראה שהם ידעו שלא כדאי להם שתיעוד המעצרים השרירותיים והאלימים יראה את אור היום.

לאחר המעצר נלקחנו למשטרת חברון. ובילנו את הלילה בבית המעצר, בהחלטתו למחרת בצהריים כתב השופט יואל צור שאין להכריז שטח צבאי סגור: 1 )כאמצעי ענישה 2) אין להכריז על שטח סגור ביחס לקבוצה מסוימת של אנשים 3) בעת אירוע חיכוך אין להוציא צו כנ”ל באופן אוטומטי והורה על שחרור כל הפעילים ללא הרחקה.

בסרטון השני (שלא הגיע לידי המשטרה) ניתן לצפות במעצרים הלא חוקיים.