Monday, May 21 2012 תקיפת מתנחלים לעיני חיילים

בזמן עבודת קציר סמוך למאחז “מצפה יאיר” אתמול ה-21.5.2012, הגיעו אתמול מספר מתנחלים בראשותו של אבידן אופיר, “פקח הקרקעות במועצה האזורית הר חברון”. אחד המתנחלים חטף מידו של אחד הקוצרים מגל והחל לתקוף ולאיים בו. הוא המשיך וחטף מצלמה מפעיל אחר שצילם והחל לרסקה על סלע. עזרא, שהמשיך לצלם הותקף על-ידו מספר פעמים ובדרך נס הצליח להגן על מצלמתו. במקביל מתנחלים נוספים תקפו ופצעו נשים פלסטיניות. התקיפות והנזקים לרכוש, בניהם פיצוץ אחד מצמיגיו האחוריים של טרקטור, בוצעו לנגד עניהם הפקוחה של החיילים שהיו במקום. היו, כמעט ולא התערבו ובודאי שלא מנעו את התרחשותם. עד רגע זה איש מהתוקפים לא נעצר.