Saturday, September 15 2012 גירוש רועים באום אל-ארעייס וכריתת עצי זית בטוואני

מתנחלים חמושים ממצפה יאיר הניסו בברוטליות עדרים של רועים פלסטינים מגוואיס שרעו באזור אום אל-ארעייס. לאחר שהעדרים ברחו הגיעו חיילים ושוטרי מגב והוכרז שטח צבאי סגור. זאת בניגוד להנחיות היועץ המשפטי של אוגדת איוש האוסרים על סגירת שטח למטרות מניעת גישה לאדמות חקלאיות, למעט במקרים של סכנת חיים. גם בשבת האחרונה הכריז הצבא על שטח עצום בסביבת אום אלארעייסכשטח צבאי סגור, כשהמטרה היחידה היא מניעת מרעה. תושב פלסטיני ושלושה פעילים עוכבו ושוחררו בשטח.

רועים ממופקרה, בליווי פעילים הצליחו לרעות מספר שעות באדמותיהם בסמוך למאחז הבלתיחוקי אביגיל. כאשר היו הרועים והפעילים בדרכם חזרה הגיע קצין צבא והניס את העדר.

 קבוצת פעילים שלישית ליוותה רועים מאום אלעמאד. המרעה עבר בשקט מוחלט.

 קבוצת פעילים נוספת ליוותה חקלאים מטוואנה אל כרם זיתים, שם גילו החקלאים כי כמה מהעצים נגדמו על ידי מתנחלים.

באותו זמן ליוו פעילים אחרים תושבים מחלת אל חיל הסמוכה להתנחלות נוקדים אל בתיהם, אותם נטשו בסוף שנות התשעים בשל אלימות המתנחלים. קבוצת חיילים הגיעה למקום. החיילים התעניינו, שאלו שאלות ועזבו כאשר עזבו התושבים והפעילים.