Saturday, December 19 2009 הפגנה מול בית משפט השלום בירושלים

כבשבועות האחרונים מתקיימת מדי יום שישי הפגנה נגד גירוש תושבי שייח ג’ראח מבתיהם. במהלך ההפגנה אתמול התפרצה המשטרה שוב לעבר המפגינים. העצורים בילו את הלילה במעצר, והערב יובאו להארכת מעצר. תגובת המשטרה נראית כמתוכננת מראש על מנת לדכא את ההפגנות ההולכות וגדלות, ולהשתיק את המחאה הציבורית סביב המדיניות המכוונת של ייהוד מזרח ירושלים. דיכוי ברוטאלי של הפגנות חוקיות ובלתי אלימות לא ישתיק את המחאה.

לא נשתוק.
לא נעמוד מנגד אל מול גירוש תושבי שייח ג’ראח ודיכוי מחאתם.

הפגנה היום בערב מול בית משפט השלום בירושלים